V I J E S T I

Vesti || Arhiva vjesti || Pretraga ||

 

25.02.2016. - ZA PROŠIRENE OBLIKE SOCIJALNE ZAŠTITE 65.000 KM
Za finansiranje proširenih oblika socijalne zaštite iz ovogodišnjeg budžeta opštine Kozarska Dubica biće izdvojeno 65.000 KM, što je za 5.000 KM više u odnosu na prethodnu godinu – potvrdila je danas direktor Javne ustanove Centar za socijalni rad Kozarska Dubica Maja Špica.
Ona je navela da je, na osnovu odluke o raspodjeli sredstava za proširene oblike socijalne zaštite, za jednokratne novčane pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva planiran iznos od 15.000 KM, dok je 10.000 KM predviđeno za isplate pomoći za školovanje djece iz siromašnih porodica.
"Za usluge personalne asistencije za lica sa invalitetom biće utrošeno 11.500 KM, a u manjim iznosima predviđene su subvencije za utrošak električne energije, vode, stanarinu i nabavku ogrevnog drveta", izjavila je Špica.
Ona je dodala da će i ove godine iz opštinskog budžeta biti finansirana subvencija za nabavku "narodnog hljeba i brašna" i subvencija za troškove sahrane korisnika novčane pomoći.
Posredstvom Centra za socijalni rad u Kozarskoj Dubici biće finansirana rekreacija i ljetovanje djece i omladine iz siromašnih porodica i djece i omladine sa smetnjama u razvoju u Kumboru.
Špica je precizirala da je u 2016. godini u Centru za socijalni rad Kozarska Dubica je registrovan 61 korisnik stalne socijalne novčane pomoći.
24.02.2016. - IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA ZA ZBRINJAVANJE NAJUGROŽENIJIH SOCIJALNIH KATEGORIJA
Pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Radovan Grajić izjavio je danas da će u okviru projekta CEB-2 na području opštine Kozarska Dubica biti izgrađen objekat sa 15 stanova za stambeno zbrinjavanje najugroženih socijalnih kategorija iz alternativnih smještaja.
Grajić je danas razgovarao sa načelnikom opštine Milom Zlojutrom i njegovim saradnicima o realizaciji tog projekta i ocijenio da je lokalna zajednica na adekvatan način prepoznala značaj projekta, koji za cilj ima ukidanje kolektivnih centara i zbrinjavanje socijalno najugroženijih stanovnika.
On je naveo da se projekat CEB-2 realizuje na nivou BiH i Republike Srpske, a da je opština Kozarska Dubica jedna od 15 lokalnih zajednica u kojoj je previđena izgradnja stambenih objekata.
"Sljedeće godine u ovo doba trebali bi ovdje u Kozarskoj Dubici biti bogatiji za još jedan objekat, koji bi bio u vlasništvu lokalne zajednice, a gdje bi bili smješteni socijalno najugroženiji ljudi", izjavio je Grajić.
On je naveo da predstoji procedura oko lokacijskih uslova i druge dokomentacije, koja je u nadležnosti lokalne zajednice, a da će zatim biti objavljen tender za izvođenje projekta i odabir korisnika.
Načelnik opštine Kozarska Dubica Mile Zlojutro izjavio je da je predračunska vrijednost objekta, čija je izgradnja predviđena u okviru projekta CEB-2 u Kozarskoj Dubici, oko 900.000 KM.
24.02.2016. - VISOK STEPEN SARADNЈE SA PREDSTAVNICIMA MJESNIH ZAJEDNICA
Načelnik Odjeljenja za opštu upravu i boračko-invalidsku zaštitu opštine Kozarska Dubica Dušan Drljić izjavio je da je za prošlu godinu karakterističan visok stepen saradnje predstavnika mjesnih zajednica sa Opštinskom upravom i drugim ustanovama i organizacijama koje djeluju u toj opštini.
"Iako u neformalnom odnosu, predstavnici organa mjesnih zajednica sarađuju sa Opštinskom upravom Kozarska Dubica na svim važnim pitanjima koja su u interesu građana", izjavio je Drljić.
On je naveo da su tokom prošle godine značajniji investicioni radovi vršeni u mjesnoj zajednici Draksenić, gdje je u dijelu doma mjesne zajednice otvorena i opremljena ambulanta porodične medicine i apoteka, kojim gravitira oko 2.500 stanovnika tog područja.
"Vršeni su i radovi na sanaciji doma i drugih obekata u mjesnoj zajednici Knežica i mjesnoj zajednici Bjelajci, gdje je otkriveno i osveštano spomen obilježje za 18 poginulih boraca iz tri mjesne zajednice i osam naseljenih mjesta, a u manjem obimu, nastavljeni su radovi na izgradnji doma mjesene zajednice u Klekovcima", naveo je Drljić.
On je potvrdio da je u decembru prošle godine opština Kozarska Dubica zajedno sa deset mjesnih zajednica sa područja opština aplicirala za učešće u projektu UNDP-a "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH".
Drljić je potvrdio da je Informacija u radu u mjesnim zajednica na području opštine Kozarska Dubica u 2015. godinu, prihvaćena na poslednjoj sjednici Skupštine opštine, a da je u zaključku te informacije prihvaćen stav da se u što kraćem roku radi na obezbjeđivanju uslova za provođenje izbora u svim mjesnim zajednicama, te definisana potreba da se kontinuirano radi na poboljšanju uslova i sanaciji objekata koje koriste organi mjesnih zajednica i građani.
23.02.2016. – ODRŽANA 36. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE
Odbornici Skupštine opštine Kozarska Dubica usvojili su danas, na tridesetšestoj redovnoj sjednici Skupštine opštine, Plan investicija koji sadrži kompletan pregled infrastrukturnih radova i objekata predviđenih za izgradnju u 2016. godini. Plan sadrži tabelarni pregled planiranih investicija u opštini Kozarska Dubica, koji je u tekućoj godini vrijedan 17.211.172 KM, definiše izvore finansiranja i rokove za realizaciju predloženih investicija.
Na današnjem zasjedanju usvojen je Program ulaganja i subvencija u poljoprivredi za 2016. godinu, kojim se budžetska sredstva u iznosu od 100.000 KM usmjeravaju na poljoprivrednu proizvodnju koja je u razvoju, koju treba podsticati jer je uvezana sa postojećim prerađivačkim kapacitetima, te u podsticanje nove proizvodnje za čiji razvoj postoje odbređeni preduslovi, a predviđena su i sredstva za organizovanje izložbi i sajmova.
Odbornici su jednoglasno usvojili odluku kojem se načelnik opštine Kozarska Dubica ovlašćuje za raspisivanje javnog poziva za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti rekonstrukcije, upravljanja i održavanja javne rasvjete na području opštine Kozarska Dubica u LED tehnologiji, kojom bi se postigle značajne uštede u odnosu na postojeći način obavljanja komunalne usluge javne rasvjete.
Na osnovu odluke Skupštine opštine, utvrđen je način raspodjele sredstava za proširene oblike socijalne zaštite u 2016. godini u ukupnom iznosu od 65.000 KM. Odbornici su prihvatili Informaciju o radu u mjesnim zajednicama, u kojoj je konstatovano da je, iako u neformalnom odnosu, za 2015. godinu karakterističan visok stepen saradnje organa mjesnih zajednica sa opštinskom upravom Kozarska Dubica, kao i drugim ustanovama i organizacijama na području opštine. U zaključku te informacije naglašena je potreba da se što prije provedu izbori u mjesnim zajednicama i kontinuirano radi na poboljšanju uslova i sanaciji objekata koje koriste građani u mjesnim zajednicama.
Odlukom skupštine opštine obezbjeđena je bankarska garancija za obezbjeđenje plaćanja odgođenog poreskog duga u iznosu od 422.395, 89 KM, uvećanog za zakonske zatezne kamate, sa rokom važenja od 24 mjeseca.
Na današnjoj sjednici Skupštine opštine razmatran je, a zatim i jednoglasno donesen Program obilježavanja značajnih događaja na području opštine Kozarska Dubica u 2016. godini, među kojima su 22. april – Dan proboja jasenovačkih logoraša, 27. april. – Dan opštine Kozarska Dubica, Septembarski dani odbrane i drugi značajni datumi.
Na sjednici su razmatrane i prihvaćene Informacija o radu Pravobranilaštva Republike Srpske - Sjedište zamjenika Prijedor za 2015. godinu, Izvještaj o radu Odbora za žalbe za 2015. godinu, te izvještaje o radu Odsjeka za inspekcijske poslove i Komunalne policije.
Usvojen je i Programa rada Civilne zaštite opštine Kozarska Dubica za 2016. godinu, Program zajedničke komunalne potrošnje, Program održavanja gradske čistoće i zelenih površina, te Program održavanja saobraćajnica – gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva u tekućoj godini.
23.02.2016. – OBAVJEŠTENJE: POTPISIVANJE UGOVORA O STIPENDIRANJU
Potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata koji su u tekućoj školskoj godini ostvarili pravo na stipendije iz budžeta opštine Kozarska Dubica biće obavljeno u utorak, 1.marta u maloj skupštinskoj sali s početkom u 10.00 časova.
Stipendiju iz opštinskog budžeta primaće 152 studenata koji se školuju na visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu. Apsolventima će biti isplaćeno pet, a redovnim studentima 10 stipendija u iznosu od po 100 maraka mjesečno. Rang lista stipendista opštine Kozarska Dubica u školskoj 2015/2016. godini objavljena je na oglasnoj tabli u šalter sali opštine i zvaničnoj internet stranici.
22.02. 2016. – NAJAVA: SUTRA TRIDESETŠESTA REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE
Tridesetšesta redovna sjednica Skupštine opštine Kozarska Dubica biće održana sutra sa početkom u 9.00 časova. Na sjednici će biti razmatrana Informacija o radu Pravobranilaštva Republike Srpske - Sjedište zamjenika Prijedor za 2015. godinu, Odluka o obezbjeđenju garancije banke za plaćanje odgođenog poreskog duga i Informacija o radu u mjesnim zajednicima na području opštine Kozarska Dubica u prošloj godini.
Odbornici će razmatrati i Izvještaj o radu Odbora za žalbe za 2015. godinu, te izvještaje o radu Odsjeka za inspekcijske poslove i Komunalne policije.
Dnevnim redom sjednice, predviđeno je razmatranje Programa rada Civilne zaštite opštine Kozarska Dubica za 2016. godinu i donošenje Programa obilježavanja značajnih datuma i događaja na području opštine. Biće razmatrani i Program zajedničke komunalne potrošnje, Program održavanja gradske čistoće i zelenih površina, Program održavanja saobraćajnica – gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva za 2016. godinu, Plan investicija na području opštine za 2016. godinu i Program ulaganja i subvencija u poljoprivredi za tekuću godinu.
19.02.2016. - UKINUTE REDOVNE MJERE ODBRANE OD POPLAVA NA UNI
Vodostaj rijeke Une u Kozarskoj Dubici od juče konstantno opada, te su ukinute redovne mjere odbrane od poplava u slivu ove rijeke čiji je vodostaj jutros iznosio 319 centimetara.
Iz opštinskog Odsjeka civilne zaštite potvrđeno je da su na rijeci Savi redovne mjere odbrane od poplava i dalje su na snazi jer vodostaj ove rijeke još uvijek varira, a jutros je iznosio 831 centimetar.
U proteklih nekoliko dana vodostaji rijeka Una i Sava u Kozarskoj Dubici nisu ugrozili domaćinstva i putne komunikacije.

17.02.2016. - PROGLAŠENE REDOVNE MJERE ZAŠTITE OD POPLAVA
Zbog visokog vodostaja rijeke Une, koji je danas oko 12.00 časova dostigao 385 centimetara, u Kozarskoj Dubici su proglašene redovne mjere zaštite od poplava.
"U prosjeku na sat vodostaj Une raste tri centimetra, ali se ne očekuju veći problemi jer na području Kostajnice Una već stagnira", izjavio je šef opštinskog Odsjeka za civilnu zaštitu Đuro Trubarac.
On je dodao da su redovne mjere odbrane od poplava proglašene i na području Kozarske Dubice uz rijeku Savu čiji je vodostaj dosegao 802 centimetra i za dva centimetra je premašio nivo na kojem se uvode redovne mjere zaštite od poplava.
"Stagnaciju vodostaja Une i Save očekujemo u poslijepodnevnim časovima, a bujične vode su se povukle u korita, tako da na području opštine nema ugroženih domaćinstava i putnih komunikacija", potvrdio je je Trubarac. On je istakao da ekipe Civilne zaštite prate situaciju i da su u skladu sa stanjem na terenu spremne da preduzimu potrebne mjere.

<< Prethodna strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Sledeca strana >>

Content Management Powered by CuteNews

Web kamere

 • Foto galerija
 • FOTOGALERIJA
 • Anketa 10-1
  Jeste li zadovoljni nacinom na koji se odrzavaju javne povrsine na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-2
  Smatrate li da sluzbe opstine koje u opisu posla imaju zastite zivotne sredine profesionalno rade svoj posao

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-3
  Jeste li vi licno imali neko konkretno-neprijatno iskustvo u vezi sa ekoloskim problemom a da vam nadlezne sluzbe nisu odgovorile na sluzbeni zahtjev

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-4
  Da li ste veci dio godine zadovoljni kvalitetom vode i vazduha na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-5
  Koju sluzbu domena ekologije smatrate najmanje azurnom

  Opstinska inspekcija
  KP "Komunalac"
  KP "Vodovod"
  Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
  Komunalna policija
  Republicki inspekcijski organi