Opština 
Kozarska Dubica

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA OPŠTINE KOZARSKA DUBICA

 

Opština Kozarska Dubica je osnovna teritorijalna jedinica lokalne samouprave u kojoj njeni građani zadovoljavaju svoje potrebe i koja ima mogućnost da izvršava obaveze koje su joj Ustavom i zakonom date u nadležnost.

U Opštini građani ostvaruju ljudska prava i slobode koja su im garantovana Ustavom i zakonima, bez diskriminacije, po bilo kojoj osnovi. Svi građani mogu ravnopravno učestvovati u vršenju javnih poslova u skladu sa zakonom.

POSLOVI ADMINISTRATIVNE SLUŽBE OPŠTINE KOZARSKA DUBICA


Administrativna služba Opštine nadležna je da:

·         donosi program razvoja Opštine,

·         donosi razvojne, prostorne, urbanističke i provedbene planove,

·         donosi Budžet i završni račun,

·         uređuje i obezbjeđuje korišćenje gradskog i građevinskog zemljišta i poslovnog prostora,

·         organizuje komunalnu policiju i druge kontrolne i inspekcijske organe,

·         uređuje i obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti,

·         stara se o zadovoljavanju određenih poterba građana u kulturi, obrazovanju, sportu, zdravstvenoj i     socijalnoj zaštiti, civilnoj zaštiti, informisanju, zanatstvu, turizmu i ugostiteljstvu,

·         preduzima mjere zaštite čovjekove okoline,

·         izvršava zakone, druge propise i opšte akte Republike čije je izvršavanje povjereno Opštini,

·         obezbjeđuje izvršavanje propisa i opštih akata Opštine,

·         organizuje organe, organizacije i službe za porebe opštine i uređuje njihovu organizaciju,

·         obezbjeđuje materijalne uslove za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje,

·         obezbjeđuje uslove za primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništva i veterinarsku zaštitu životinja,

·         podstiče razvoj u kulturi, sportu i fizičkoj kulturi,

·         obezbjeđuje uslove rada lokalnog informisanja u skladu sa zakonom,

·         preduzima mjere u cilju obezbjeđenja humanitarnih i socijalnih davanja.  

 

U Opštinskoj administrativnoj službi se organizuju sljedeće organizacione jednice:

 

  1. Stručna služba Skupštine Opštine, načelnika Opštine i zamjenika načelnika Opštine,
  2. Kabinet načelnika Opštine,
  3. Odjeljenje za opštu upravu i boračko invalidsku zaštitu,
  4. Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti,
  5. Odjeljenje za finansije, računovodstvo i naplatu budžeta,
  6. Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove.

 

U odjeljenjima se organizuju niže organizacione jedinice i to:

 

  1. U Odjeljenju za opštu upravu i boračko-invalidsku zaštitu:

-         Odsjek za opštu upravu i

-         Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu.

 

  1. U Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti:

-         Odsjek za privredu,

-         Odsjek za društvene djelatnosti,

-         Odsjek za poljoprivredu,

-         Odsjek za inspekcijske poslove,

-         Odsjek komunalne policije i

-         Odsjek civilne zaštite.

 

  1. U Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove:

-         Odsjek za imovinsko-pravne poslove i

-         Odsjek za prostorno uređenje.

 

  1. U Odjeljenju za finansije, računovodstvo i naplatu budžeta nema nižih organizacionih jednica.