Opština 
Kozarska Dubica

ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU


 

NAČELNIK ODJELJENJA: Dušan Drljić

Telefon: +387 52 416 012

Fax: +387 52 416 026

e-mail: opsta.uprava@kozarskadubica.org

 

Odjeljenje za opštu upravu i boračko –invalidsku zaštitu vrši stručne i upravne poslove koji se odnose na građanska stanja (matične knjige, državljanstvo, lično ime, matični broj  i dr.), biračke spiskove, poslovi prijemne kancelarije (pisarnica)   arhiva, ovjera potpisa, prepisa i rukopisa, administrativne poslove za potrebe mjesnih zajednica,  pružanje pravne pomoći, informisanje građana, izdavanje uvjerenja iz javnih registara, kao i drugih akata iz svoje nadležnosti, vršenje stručnih  i upravnih poslova koji se odnose na: lične i porodične invalidnine korisnika, kategorizaciju boraca, socijalnu zaštitu korisnika, zdravstvenu zaštitu korisnika, te druge poslove uprave koji nisu u nadležnosti drugih odjeljenja.

U nadležnosti Odjeljenja za opštu upravu i boračko-invalidsku zaštitu su:

-         rad Šalter sale u pogledu vrste priloga,  putanja, zakonskih rokova  rješavanja  i utroška vremena na pojedinim fazama rješavanja zahtjeva,

-         efikasnost postupka rješavanja pritužbi građana i implementacije mjera na koje se obavezala administrativna služba,

-        provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama,

-        rad Centra za informisanje građana,

-        poslove pružanja pravne pomoći,

-        poslove vezane za tekuće održavanje računarske mreže i opreme,

-        obavljanje poslova arhive opštine Kozarska Dubica,

-        ažuriranje web stranice opštine Kozarska Dubica,

-        stara se o implemetaciji sistema upravljanja kvalitetom po ISO 9001:2000 u  okviru nadležnosti Odjeljenja,

-        sarađuje sa organizacijama i udruženjima iz oblasti boračko-invalidske zaštite

-        Podaci iz matičnih knjiga rođenih,  vjenčanih i umrlih,

-        podaci iz knjiga državljana,

-        podaci o registraciji birača,

-        podaci o ovjerama potpisa, prepisa i rukopisa,

-        podaci o izdatim radnim knjižicama,

-        podaci o izdavanju uvjerenja o kojima se ne vodi službena evidencija (uvjerenja za  studente za smještaj u studentski dom i za ostvarivanje drugih prava, potvrde o izdržavanju članova porodice lica koja rade u inostranstvu, potvrde o životu, kućne liste za inostranstvo, potvrde o troškovima sahrane radi naknade istih u inostranstvu),

-        podaci sa kojima raspolaže pisarnica (prijem podnesaka, prijem i  otvaranje  pošte, zavođenje akata kroz kartoteku),

-        podaci o arhiviranim predmetima i dokumentaciji,

-        podaci o personalnim pitanjima zaposlenih u Opštinskoj upravi (o zasnivanju i prestanku radnog odnosa godišnjim odmorima i drugi podaci vezani za radni odnos zaposlenih).

-        Podaci o ostvarivanju osnovnih prava vojnih invalida (ratni i mirnodopski) i porodica poginulih boraca (lična i porodična invalidnina) te lična i porodična civilna invalidnina,

-        podaci iz evidencija o svim vidovima novčanih pomoći koje se pružaju borcima i invalidima: zdravstvena zaštita, liječenje, rehabilitacija, ortopedska pomagala, naknada za nadgrobne spomenike, svi vidovi jednokratnih novčanih pomoći i naknada za stambenu izgradnju,

-        podaci o kategorizaciji boraca,

-        izvještaji o radu Odjeljenja,

 

ODSJEK ZA OPŠTU UPRAVU

           Vrši stručne i upravne poslove koji se odnose na građanska stanja (matične knjige, državljanstvo, lično ime, matični broj i dr.), biračke spiskove, poslove prijemne kancelarije (pisarnica), arhiva, ovjera potpisa, prepisa i rukopisa, administrativne poslove za potrebe mjesnih zajednica, pružanje pravne pomoći i informisanje građana. 

 

ODSJEK BORAČKO – INVALIDSKE ZAŠTITE

-          praćenje i tumačenje Zakona iz djelokruga boračko-invalidske zaštite, 

-          vođenje upravnog postupka (prijem zahtjeva, izvođenje dokaza, pripremanje i izrada rješenja) po zahtjevima za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu vojnih invalida,

-          vođenje upravnog postupka po zahtjevima za priznavanje prava predviđenih zakonom koja proizilaze iz statusa boraca (borački dodatak, dodatak uz penziju, stalno mjesečno primanje, zdravstvena zaštita itd.),

-          usklađivanje rješenja po službenoj dužnosti sa važećim zakonskim propisima (prevođenje),

-          izdavanje uvjerenja o činjeničnom stanju na osnovu postojeće evidencije,

-          izrada mjesečnih izvještaja o broju korisnika i potrebama novčanih sredstava za isplatu invalidnina,

-          izrada izvještaja o stanju upravnog rješavanja za načelnika Odjeljenja i Ministarstva za pitanja boraca, žrtava rata i rada,

-          organizacija poslova upravnog rješavanja unutar odjeljenja i koordinacija

između stručnih saradnika u postupku kategorizacije.