Načelnik opštine Kozarska Dubica

Načelnik Opštine Kozarska Dubica zastupa i predstavlja opštinu, nosilac je izvršne vlasti u Opštini i rukovodi opštinskom upravom i odgovoran je za njen rad. Načelnika Opštine biraju gradani na opštim neposrednim izborima na period od četiri godine u skladu sa Izbornim zakonom BiH.

Telefon: +387 (0) 52 416 010
Fax: +387 52 416 026
E-mail: nacelnik@kozarskadubica.org

NADLEŽNOSTI NAČELNIKA

Nadležnosti načelnika Opštine su sljedece:

- predlaže Statut,
- predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini,
- izraduje nacrt i podnosi Skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujuċi i korištenje javnog zemljišta,
- obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti Opštine, njenih prava i obaveza,
- provodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeduje primjenu odluka i drugih akata Skupštine,
- izvršava zakone i druge propise Republike čije je izvršenje povjereno Opštini,
- donosi odluku o osnivanju opštinske uprave,
- donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske uprave,
- donosi plan civilne zaštite opštine i obezbjeduje njegovu realizaciju,
- realizuje saradnju Opštine sa drugim opštinama, gradovima, medunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine i njenih odgovarajucih radnih tijela,
- daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeca i ustanova čiji je osnivač Opština,
- podnosi izvještaj Skupštini o radu u organima preduzeca koja obavljaju komunalne djelatnosti,
- podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu opštinske uprave,
- pokrece inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja propis Skupštine, opšti ili pojedinačni akt, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,
- zaključuje ugovore u ime Opštine, u skladu sa aktima Skupštine,
- rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja opštinske uprave, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
- donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrden Statutom,
- odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže Skupštini i
- obavlja druge poslove utvrdene zakonom i Statutom.

ZAMJENIK NAčELNIKA OPŠTINE

Načelnik Opštine ima zamjenika koji mu pomaže u vršenju dužnosti. Zamjenika načelnika Opštine bira Skupština na prijedlog načelnika Opštine u skladu sa Poslovnikom.

ZAMJENIK NAčELNIKA: Marko Tankosić

Telefon: +387 52 416 010
Fax: +387 52 416 026
E-mail: zamjenik.nacelnika@kozarskadubica.org

Web kamere

 • Foto galerija
 • FOTOGALERIJA
 • Anketa 10-1
  Jeste li zadovoljni nacinom na koji se odrzavaju javne povrsine na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-2
  Smatrate li da sluzbe opstine koje u opisu posla imaju zastite zivotne sredine profesionalno rade svoj posao

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-3
  Jeste li vi licno imali neko konkretno-neprijatno iskustvo u vezi sa ekoloskim problemom a da vam nadlezne sluzbe nisu odgovorile na sluzbeni zahtjev

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-4
  Da li ste veci dio godine zadovoljni kvalitetom vode i vazduha na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-5
  Koju sluzbu domena ekologije smatrate najmanje azurnom

  Opstinska inspekcija
  KP "Komunalac"
  KP "Vodovod"
  Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
  Komunalna policija
  Republicki inspekcijski organi