SKUPŠTINA OPŠTINE KOZARSKA DUBICA

Skupština opštine Kozarska Dubica je organ odlučivanja i kreiranja politike Opštine. Skupštinu čine opštinski odbornici koji se biraju na period od 4 (četiri) godine neposrednim tajnim izborima na području cijele opštine u skladu sa Izbornim zakonom BiH.

Skupština opštine Kozarska Dubica ima 27 odbornika.

1. Rodoljub Topiċ
2. Vladimir Rokiċ
3. Jovica Šuman
4. Senada Zlokapa
5. Vlado Kaurin
6. Siniša Zlokapa
7. Jelena Gubiċ Lužija
8. Ljubinko Reljiċ
9. Suzana Babiċ
10. Dragan Brdar
11. Dušan Drljiċ
12. Željko Radoniċ
13. Miloš Šuvak
14. Željko Zec
15. Jovica Novakoviċ
16. Danijela Balaban
17. Nataša Rašiċ
18. Ozren Bursaċ
19. Vlado Cvijiċ
20. Tatjana Obuċina
21. Ljubica Banjac
22. Čedomir Babiċ
23. Mirela Arseniċ Đukanoviċ
24. Milan Garača
25. Živko Goga
26. Nikola Jankoviċ
27. Jasmin Spahiċ

NADLEŽNOSTI SKUPŠTINE OPŠTINE
- donosi Statut,
- donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje,
- donosi budžet i završni račun budžeta,
- donosi Odluku o izvršenju budžeta Opštine,
- donosi planove i programe razvoja opštine, plan lokalnog ekonomskog razvoja, plan investiranja i plan kapitalnih ulaganja,
- donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe,
- donosi program uređenja građevinskog zemljišta,
- donosi provedbene planove,
- donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva i zaštite okoline,
- donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlašċena zakonom,
- donosi odluke i druga opšta akta u oblasti civilne zaštite u skladu sa zakonom i preduzima mjere za funkcionisanje civilne zaštite,
- donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom Opštine,
- donosi odluku o određivanju naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta,
- donosi odluku o proglašenju praznika Opštine,
- donosi odluku o upotrebi simbola Opštine,
- donosi odluku o članstvu Opštine u savezu opština i gradova i o udruživanju u druge saveze i organizacije,
- donosi plan korištenja javnih površina,
- donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te odluke,
- donosi odluku o nagradama i priznanjima,
- bira i razrješava predsjednika Skupštine, potpredsjednika Skupštine, zamjenika načelnika Opštine, sekretara Skupštine, načelnike odjeljenja ili službe i članove stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine,
- obrazuje stručnu službu za potrebe Skupštine i njenih radnih tijela,
- osniva Odbor za žalbe i razmatra izvještaj o radu Odbora,
- pokreċe inicijativu za teritorijalnu promjenu i promjenu naziva Opštine i naseljenog mjesta,
- odlučuje o zaduženju Opštine,
- usvaja poslovnik o radu Skupštine opštine (u daljem tekstu: Poslovnik),
- usvaja etički kodeks skupštine,
- razmatra godišnji izvještaj o radu načelnika Opštine i o istom zauzima svoj stav,
- odlučuje o pokretanju inicijative za opoziv načelnika Opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor načelnika Opštine,
- razmatra izvještaj načelnika Opštine o radu u organima preduzeċa koja obavljaju komunalne djelatnosti,
- odlučuje o raspolaganju kapitalom u preduzeċima koja obavljaju komunalne djelatnosti, a koji je u svojini Opštine,
- imenuje i razrješava direktora i upravni odbor ustanove čiji je
- osnivač ili suosnivač Opština, u skladu sa zakonom,
- osniva preduzeċa i ustanove komunalnih i drugih djelatnosti za obavljanje poslova od interesa za opštinu i upravlja istim u skladu sa zakonom,
- raspisuje javni zajam i samodoprinos,
- raspisuje referendum,
- daje mišljenje o metodologiji za utvrđivanje naknade za vršenje povjerenih poslova i
- vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE: Vladimir Rokiċ

Predsjednik Skupštine zastupa i predstavlja Skupštinu, saziva sjednice Skupštine, njima predsjedava i potpisuje akte Skupštine

Kontakt telefon: +387(0) 52 416 011, 424 230
E-mail: predsjednik.skupstine@kozarskadubica.org


POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE: Jasmin Spahiċ

Potpredsjednik Skupštine obavlja poslove utvrđene Statutom i Poslovnikom i zamjenjuju predsjednika Skupštine u slučaju njegove spriječenosti.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE: Nenad Vukiċ

Sekretar Skupštine organizuje i brine se o obavljanju stručnih i administrativnih poslova za Skupštinu i njena radna tijela, rukovodi Stručnom službom Skupštine opštine i načelnika Opštine (u daljem tekstu:Stručna služba ), odgovara Skupštini za svoj rad i za rad Stručne službe, pruža stručnu pomoċ predsjedniku Skupštine, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Skupštine.

Kontakt telefon: +387(0) 52 425 231
E-mail: sekretar.skupstine@kozarskadubica.org


STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE

Stručna služba obavlja sve administrativne poslove za načelnika Opštine, za potrebe Skupštine i njenih radnih tijela

Kontakt telefon: +387(0) 52 416 011
E-mail: strucna.sluzba@kozarskadubica.org

Web kamere

 • Foto galerija
 • FOTOGALERIJA
 • Anketa 10-1
  Jeste li zadovoljni nacinom na koji se odrzavaju javne povrsine na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-2
  Smatrate li da sluzbe opstine koje u opisu posla imaju zastite zivotne sredine profesionalno rade svoj posao

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-3
  Jeste li vi licno imali neko konkretno-neprijatno iskustvo u vezi sa ekoloskim problemom a da vam nadlezne sluzbe nisu odgovorile na sluzbeni zahtjev

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-4
  Da li ste veci dio godine zadovoljni kvalitetom vode i vazduha na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-5
  Koju sluzbu domena ekologije smatrate najmanje azurnom

  Opstinska inspekcija
  KP "Komunalac"
  KP "Vodovod"
  Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
  Komunalna policija
  Republicki inspekcijski organi