Prigovori i žalbe

Podnošenje prigovora:

Gradani i pravna lica mogu podnositi pritužbe na rad Opštinske uprave Kozarska Dubica, kao i na rad i nepravilan odnos službenika Opštinske uprave i drugih zaposlenih, kada im se obraċaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja dužnosti.

Da bi se prigovor mogao uzeti u rad potrebno je da sadrži konkretne podatke i informacije tražene standardnim obrascem u pogledu akata, radnji ili ponašanja sa kojima je podnosilac nezadovoljan.

Način podnošenja prigovora:

Prigovor se može podnositi na jedan od sledeċih načina: - na propisanom standardnom obrascu (Obrazac za žalbe i prigovore),

- dostavom pismena putem pošte ili neposredno predajom pismena u pisarnici,
- putem elektronske pošte (E-mail) na adresu: info@kozarskadubica.org,
- putem knjige utisaka (nalazi se u šalter-sali),
- usmeno (lično ili telefonom) na zapisnik ili u zabilješku kod službenika za odnose sa javnošċu (telefon: 052 425 232, kancelarija broj 16)

Podnosilac pritužbe na standardnom propisanom obrascu istu može neposredno predati u pisarnicu, poslati putem pošte ili putem elektronske pošte.

Odgovor po pritužbi:

Na podnesene prigovore i žalbe odgovor se dostavlja najdalje u roku od 30 dana od dana podnošenja pritužbe.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije o podnošenju pritužbi, zainteresovani mogu dobiti putem telefona broj 052 425 232 ili neposredno u kancelariji broj 16.Obrazac za žalbe i preporuke

Obrazac za primjedbe, prijedloge i sugestije

Web kamere

  • Foto galerija
  • FOTOGALERIJA