V I J E S T I

Vesti || Arhiva vjesti || Pretraga ||

 

14.12.2021. - U PETAK PODIJELA NIKOLJDANSKIH PAKTIĆA U OSNOVNIM ŠKOLAMA I VRTIĆU
Povodom Nikoljdana, u dubičkim osnovnim školama i Dječijem vrtiću „Pčelica“ u petak, 17.decembra biće upriličine priredbe na kojima će se djeci podijeliti paketići koje je obezbijedila opština Kozarska Dubica.
“I ove godine nismo zaboravili naše najvažnije stanovnike, a to su najmlađi, za koje smo obezbijedili 471 paketića. Sveti Nikola će kao i svake godine posjetiti ove ustanove i prigodnim poklonima nagraditi naše mališane”, rekao je načelnik Odjeljenja za opštu upravu i društvene djelatnosti Goran Dragaš.
On je pojasnio da su paketići obezbjeđeni za učenike prvog i drugog razreda osnovne škole, te za mališane Dječijeg vrtića „Pčelica“.
Nikoljdanske paketiće dobiće 165 djece iz vrtića, 128 učenik škole „Vuk Karadžić“, 132 iz škole „Sveti Sava“, a u knežičkoj školi „Majka Knežopoljka“ biće podijeljeno 46 paketića.
01.12.2021. - POČELO NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE GRADA
U Kozarskoj Dubici danas su počele aktivnosti na postavljanju novogodišnjih ukrasa.
"Ukrasi su nabavljeni prethodnih godina, a posao na postavljanju božićnih i novogodišnjih dekoracija u centralnoj zoni grada obaviće ekipe dubičkog preduzeća "Elmont", rekao je načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove opštine Kozarska Dubica Darijan Babić.
Prema njegovim riječima, grad će biti tradicionalno ukrašen novogodišnjim nakitom i za desetak dana u rad će biti puštene božićne i novogodišnje dekoracije.
24.11.2021. - ODRŽANA ZAVRŠNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA OPŠTINE ZA 2022. GODINU
U Opštinskoj upravi Kozarska Dubica danas je održana završna javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine Kozarska Dubica za 2022. godinu.
Javnoj raspravi prisustvovali su javnih preduzeća, ustanova i organizacija koji su dali svoje mišljenje, prijedloge, sugestije i zahtjeve o tom dokumentu dokumentu, a raspodjelu budžetskih sredstava prezentovao je načelnik Odjeljenja za finansije Danijel Bajalica.
Bajalica je istakao ovom prilikom da je javna rasprava bila konstruktivna, iako je odaziv učesnika bio mali.
“Sve sugestije ćemo primijeniti kako bismo imali što kvalitetnije smjernice za finansijsko izvještavanje. Objedinićemo sve informacije koje smo danas dobili od učesnika javne rasprave i iste ćemo predočiti načelniku opštine kako bismo zajedno donijeli odluku koje su najrealnije sugestije i primjedbe koje ćemo primjeniti u sam Nacrt budžeta za projekciju Budžeta za sljedeću godinu i ići ćemo sa racionalnim stavovima po tom pitanju”, pojasnio je Bajalica.
On je podsjetio da je na posljednjem 10. redovnom zasjedanju dubičkog parlamenta usvojen Nacrt budžeta opštine za 2022.godinu u iznosu od 11.216.000 KM.
Nakon javne rasprave biće izrađen Prijedlog budžeta opštine za 2022. godinu na koji saglasnost treba da da Ministarstvo finansija Republike Srpske, a potom će dokument biti razmatran u Skupštini opštine.
24.11.2021. - OBJAVLJEN DRUGI JAVNI POZIV ZA SANACIJU ŠTETE IZAZVANE ZEMLJOTRESOM
Opština Kozarska Dubica objavila je drugi javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na prioritetnu novčanu pomoć za sanaciju materijalne štete nastale na stambenim objektima na području Opštine Кozarska Dubica izazvane zemljotresom od 29.12.2020. godine
Prioritetna pomoć za sanaciju materijalne štete stambenih objekata oštećenih u zemljotresu vršiće se u vidu dodjele finansijske pomoći i to:
-Za prvu kategoriju oštećenja, 355,00 КM, po objektu;
-Za drugu kategoriju oštećenja, 500,00 КM, po objektu;
-Za treću kategoriju oštećenja, 900,00 КM, po objektu;
-Za četvrtu kategoriju oštećenja, 1.000,00 КM, po objektu;
-Za petu kategoriju oštećenja, 1.349,00 КM, po objektu;
-Za šestu kategoriju oštećenja, 11.800,00 КM, po objektu.
Sredstva prioritetne pomoći za sanaciju materijalne štete na stambenim objektima mogu se dodijeliti za individualne stambene objekte i stambene objekte kolektivnog stanovanja koji su evidentirani u Elaboratu o procijenjenoj šteti od zemljotresa koji je usvojila Skupština opštine Кozarska Dubica na trećoj vanrednoj sjednici održanoj dana 03.08.2021. godine i u skladu sa Odlukom o kriterujumima i mjerilima za dodjelu prioritetne pomoći kao učešće Opštine Кozarska Dubica u sanaciji materijalne štete nastale na stambenim objektima izazvane zemljotresom od 29.12.2020. godine.
Da bi lice ostvarilo pravo na prioritetnu pomoć za individualni stambeni objekat dužno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
Popunjen prijavni obrazac (Obrazac 1);
Dokaz o vlasništvu ili suvlasništu nad objektom, odnosno zemljišnoknjižni izvadak ili list nepokretnosti ili posjedovni list kao dokaz o posjedu ili suposjedu (orginal ili ovjerena kopija) izdat od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, ne stariji od 12 mjeseci računajući od dana 29.12.2020.godine, a ukoliko ima više suvlasnika ili suposjednika, dostavlja se i pisana izjava ovjerena kod ovlaštenog notara ili opštinskog organa uprave da su suvlasnici odnosno suposjednici saglasni da jedan od suvlasnika ili suposjednika koji je na dan 29.12.2020. godine boravio u objektu dobije finansijsku pomoć za učešće u sanaciji materijalne štete i da oni za taj objekat neće tražiti nadoknadu štete u svoje ime. (Obrazac 2)
Ukoliko objekat koristi treće lice dužan je da priloži dokaz o korištenju (ovjerena izjava, ugovor, odluka ili sl);
Dokaz da je na dan 29.12.2020. godine živio na adresi na kojoj se nalazi oštećeni stambeni objekat, što potvrđuje potvrdom o prebivalištu izdanom od strane MUP Republika Srpske, Policijska stanica Кozarska Dubica, ili odgovarajućom ovjerenom izjavom;
Broj tekućeg računa;
Кopiju lične karte;
Vlasnici individualnih stambenih objekata iz šeste kategorije koji nisu u mogućnosti da na osnovu donatorskih sredstava u potpunosti završe stambeni objekat, dužni su da u toku trajanja Javnog poziva prilože Izjavu da im umjesto sredstava za izgradnju novog stambenog objekta Opština Кozarska Dubica obezbijedi sredstva za nabavku stambenog kontejnera (Obrazac 3).
Ukoliko će podnosilac prijave na Javni poziv graditi stambeni objekat nije u obavezi uz prijavu dostavljati Obrazac 3;
Izjava da li je korisnik već dobio pomoć od drugih donatora, u kom obliku i u kojoj vrijednosti (Obrazac 4). Ukoliko podnosilac prijave na Javni poziv nije dobio donatorska sredstva od drugih donatora, nije u obavezi uz prijavu dostavljati Obrazac 4.
Кako bi ostvarili pravo na sredstva prioritetne pomoći za stambeni objekat kolektivnog stanovanja na kojem postoji uspostavljena etažna svojina, zajednice etažnih vlasnika, moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
Prijavni obrazac (Obrazac 1);
Кopiju rješenja o registraciji zajednice etažnih vlasnika;
Spisak stanara zajednice etažnih vlasnika;
Broj žiro računa zajednice etažnih vlasnika.
Prijava se podnosi na propisanom obrascu koji se može preuzeti na internet stranici Opštine Кozarska Dubica i šalter sali Opštinske uprave opštine Кozarska Dubica te kod Кomisije za ocjenu prihvatljivosti prijava za ostvarivanje prava na prioritetnu novčanu pomoć za sanaciju materijalne štete nastale na stambenim objektima na području Opštine Кozarska Dubica izazvane zemljotresom od 29.12.2020. godine.
Pisane prijave sa potrebnim dokazima moraju biti zaprimljene na protokol u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Opštine Кozarska Dubica najkasnije do 24.12.2021. godine do 15:00 časova. Prijava se dostavlja u koverti sa naznakom: prijava za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za sanaciju štete nastale usljed zemljotresa (sa obaveznom naznakom imena/naziva i adrese podnosioca prijave).
Кomisija za ocjenu prihvatljivosti prijava za ostvarivanje prava na prioritetnu novčanu pomoć za sanaciju materijalne štete nastale na stambenim objektima na području Opštine Кozarska Dubica izazvane zemljotresom od 29.12.2020. godine, koju je formirao načelnik Opštine, odmah će po podnošenju prijave vršiti provjeru dokumentacije i ocjenu prihvatljivosti prijave.
Nakon što utvrdi da lice ispunjava uslove, u roku od dva dana dostaviće načelniku Opštine zapisnik u kome će biti naznačeno da li lice ispunjava uslove za pomoć, kategoriju oštećenja objekta, i iznos sredstava na koje korisnik ima pravo.
Načelnik Opštine će sa licem koje ostvaruje pravo na finansijsku pomoć potpisati Ugovor o prioritetnoj pomoći za sanaciju materijalne štete.
Odjeljenje za finansije će na osnovu potpisanog ugovora vršiti isplatu pomoći, u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora.
Prilog Javnog poziva su Obrazac 1,Obrazac 2, Obrazac 3 i Obrazac 4.
Neblagovremene prijave se neće razmatrati i vratiće se neotvorene podnosiocu prijave.
Za nepotpune prijave Кomisija će od podnosioca prijave pismenim putem tražiti dopunu prijave, a za prijave podnesene protivno uslovima i kriterijima iz ovog Javnog poziva i navedenim u Odluci o kriterujumima i mjerilima za dodjelu prioritetne pomoći kao učešće Opštine Кozarska Dubica u sanaciji materijalne štete nastale na stambenim objektima izazvane zemljotresom od 29.12.2020. godine, Кomisija će uputiti pismeno obavještenje podnosiocu prijave.
Javni poziv objavljuje se u Službenom glasniku Opštine Кozarska Dubica, zvaničnoj internet stranici Opštine Кozarska Dubica, oglasnoj ploči u prizemlju zgrade Opštinske uprave Opštine Кozarska Dubica, te Radio-televiziji Кozarska Dubica.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u zgradi Opštinske uprave opštine Кozarska Dubica, kancelarija broj 32, kontakt tel: 052/416-025.
21.11.2021. - VLADA REPUBLIKE SRPSKE: 22. NOVEMBAR NERADNI DAN
U Republici Srpskoj sutra će, prema odluci Vlade Srpske, biti neradni dan.
Sutra neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.
Rukovodioci navedenih organa, kako se navodi, obavezni su da u toku kalendarske godine organizuju rad zbog ostarivanja punog godišnjeg fonda radnih dana.
U Republici Srpskoj i danas je neradni dan jer se obilježava Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH koji je republički praznik.
21.11.2021. - ČESTITKA POVODOM KRSNE SLAVE MUP-a REPUBLIKE SRPSKE
Čestitku povodom Aranđelovdana krsne slave MUP-a RS uputili su načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić i predsjednik Skupštine opštine Vladimir Rokić.
“Ministarstvo unutrašnjih poslova je jedan od najznačajnijih subjekata bezbjednosti, najvažniji je garant i čuvar mira i stabilnosti u Republici Srpskoj i sprovođenja Ustava i zakona. Svim pripadnicima MUP-a RS čestitamo krsnu slavu , uz nadu da će ova tradicija biti očuvana i u narednim godinama”, navode u čestitki Reljić i Rokić.
Oni su istakli da se tog dana s posebnim pijetetom sjećamo pripadnika policije koji su za Srpsku dali svoje živote.
20.11.2021.- RADNI VRIJEME ZA 21. NOVEMBAR
S obzirom na to da je 21. novembar, Dan uspostavljanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH republički praznik iz Komunalne policije opštine Kozarska Dubica podsjećaju preduzetnike i preduzeća da su dužni da poštuju propisano radno vrijeme.
U redovnom radnom vremenu mogu raditi privredni subjekti koji posjeduju registrovane apoteke, veterinarske stanice i ambulante, benzinske pumpe i trgovinske djelatnosti u poslovnom prostoru benzinske pumpe, kao i privredni subjekti registrovani za obavljanje pekarske djelatnosti, te dragstori.
U vremenu od 8 do 12 časova mogu raditi svi ostali privredni subjekti.
Zbog pandemije virusa korona na dan praznika radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata ostaje do 24 časa.
Komunalna policija će vršiti kontrolu radnog vremena, pa pozivaju preduzetnike i preduzeća da se pridržavaju propisa.
17.11.2021. - USVOJEN NACRT BUDŽETA OPŠTINE ZA NAREDNU GODINU U IZNOSU 11.216.000 KM
Prema Nacrtu budžeta opštine Kozarska Dubica, koji je danas većinom glasova odbornika usvojen u Skupštini opštine, ukupna budžetska sredstva za 2022. godinu planirana su u iznosu 11.216.000 KM.
U odnosu na ovogodišnji rebalans budžeta, ukupna budžetska sredstva smanjena su za 20,5 odsto.
Nacrt budžeta odbornicima je obrazložio načelnik Odjeljenja za finansije opštine Kozarska Dubica Danijel Bajalica, koji je istakao da planirani poreski prihodi za sljedeću godinu iznose 7.692.000 KM, što predstavlja povećanje za 10,9 odsto u odnosu na rebalans 2021. godine.
Bajalica je naveo da će zaključna javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine biti održana 24. novembra u maloj sali Skupštine opštine sa početkom u 11.00 časova.
U obraćanju odbornicima, načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić ocijenio je da je Nacrt budžeta za narednu godinu planiran dosta realnije u odnosu na prethodne godine, te da predviđa rast prihoda od PDV-a za 3-5 odsto na godišnjem nivou.
On je istakao da su balansirani i rashodi, te da je na osnovu donacije Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske opštinski budžet u znatnoj mjeri stabilizovan.
Reljić je naveo da 15 odsto planiranog budžeta namijenjen za socijalne kategorije, te da će se u skladu sa mogućnostima tražiti način da se više sredstava izdvoji za zdravstvo, odnosno nabavku medicinske opreme za Dom zdravlja u Kozarskoj Dubici, koji je nosilac zdravstvene zaštite stanovništva.
Na desetoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Kozarska Dubica danas je razmatran i usvojen i Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za period januar-juni ove godine.
U izvještaju je navedeno da su ukupna budžetska sredstva za 2021. godinu planirana u iznosu 10.932.000 KM, a u periodu od januara do juna realizovana u iznosu 4.528.103 KM ili 41,4 odsto u odnosu na plan.
Izvještaj o radu odbornicima Skupštine opštine Kozarska Dubica danas je podnijela Komisija za ocjenu prihvatljivosti prijava za ostvarivanje prava na prioritetnu novčanu pomoć za sanaciju materijalne štete nastale na stambenim objektima na području opštine Kozarska Dubica izazvane zamljotresom 29. decembra prošle godine.
Predsjednik te devetočlane komisije Miloš Banjac precizirao je da je na osnovu javnog poziva zaključen 431 ugovor sa primaocima donacije, a da 43 prijave nisu ispunjavale predviđene uslove za ostvarivanje prava na prioritetnu novčanu pomoć.
Odlukom Skupštine opštine za 30 dana je produžen rok za prijavu na javni poziv za dodjelu prioritetne pomoći sa sanaciju štete na stambenim objektima izazvane zemljotresom.
U obrazloženju odluke navedeno je da se na javni poziv nije javilo 189 lica, čiji su objekti oštećeni u zemljotresu i evidentirani u elaboratu o procjeni štete.
Navedena lica biće pisanim putem obavještena da je produžen rok i pozvana da dostave neophodnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na prioritetnu novčanu pomoć sa sanaciju štete.
Odlukom Skupštine opštine prioritetna novčana pomoć dodijeljena je Zajednici etažnih vlasnika u ulici Trg narodnih heroja i Mirku Simatoviću iz Vlaškovaca.
Skupština opštine dala je saglasnost za pokretanje procedure za nabavku putničkog automobila za potrebe Opštinske uprave Kozarska Dubica, a nakon razmatranja prihvaćene su i informacije o stanju u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i u oblasti fizičke kulture i sporta na području opštine Kozarska Dubica.
Predsjednik Skupštine opštine Vladimir Rokić u izjavi novinarima konstatovao je da je da je današnja sjednica skupštine opštine protekla u korektnoj i radnoj atmosferi.
„Usvojen je Nacrt bužeta za narednu godinu, budžet je stabilizovan i možemo očekivati i investicije. Komisija za ocjenu prihvatljivosti prijava za ostvarivanje prava na prioritetnu novčanu pomoć za sanaciju materijalne štete nastale na stambenim objektima izazvane zamljotresom je jako dobro odradila posao za naše građane i nama je jako značajna pomoć Vlade Republike Srbije i Republike Srpske“, zaključio je Rokić.

<< Prethodna strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 Sledeca strana >>

Content Management Powered by CuteNews

Web kamere

 • Foto galerija
 • FOTOGALERIJA
 • Anketa 10-1
  Jeste li zadovoljni nacinom na koji se odrzavaju javne povrsine na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-2
  Smatrate li da sluzbe opstine koje u opisu posla imaju zastite zivotne sredine profesionalno rade svoj posao

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-3
  Jeste li vi licno imali neko konkretno-neprijatno iskustvo u vezi sa ekoloskim problemom a da vam nadlezne sluzbe nisu odgovorile na sluzbeni zahtjev

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-4
  Da li ste veci dio godine zadovoljni kvalitetom vode i vazduha na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-5
  Koju sluzbu domena ekologije smatrate najmanje azurnom

  Opstinska inspekcija
  KP "Komunalac"
  KP "Vodovod"
  Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
  Komunalna policija
  Republicki inspekcijski organi